STANOVY občanského sdružení SPOLEK BESEDA

Čl. 1. Název a sídlo

Název:
SPOLEK BESEDA, z. s. (dále jen „sdružení“)
Sídlo:
Mánesova 794, 339 01 Klatovy 3.

Čl. 2
Statut sdružení

 1. Dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení založené ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružení občanů, ve znění pozdějších předpisů, sdružující lidi (své členstvo) bez rozdílu národnosti, pohlaví a rasy, náboženského, politického příslušenství na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou, která nabývá právní subjektivity dnem registrace Ministerstvem vnitra.

ČL. 3
Cíle sdružení

Sdružení je založeno k obecně prospěšným cílům, přičemž jeho základním posláním je sdružovat jednotlivce, skupiny a iniciativy, angažující se v oblasti zdravého životního stylu, vzdělání, kultury a zájmové činnosti vedoucí k úctě k životu, a to zejména občany města Klatovy, onkologické pacienty, seniory, jejich přátele, profesní odborníky z nejrůznějších oborů a všechny lidi sympatizující s posláním sdružení.

Cíle sdružení naplňuje následujícími aktivitami:

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

Čl. 4
Zakladatelé

Iva Lenerová (nar. 26. 1. 1963), Pavla Mikulášová, (nar. 13. 8. 1958) a Pavla Kopecká (nar. 5. 5. 1984). Působení zakladatelů sdružení zajišťuje cíle, pro které byla organizace založena a jejich činnost ve sdružení je neodvolatelná.

Čl. 5
Členství

 1. Členy sdružení se mohou stát fyzické osoby způsobilé k právním úkonům a právnické osoby ochotné poskytovat morální, duchovní, organizační, materiální, finanční či jinou pomoc při naplňování cílů sdružení.
 2. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli.
 3. Členství vzniká dnem přijetím za člena, o kterém rozhoduje Výkonný výbor sdružení na základě podané písemné přihlášky uchazeče o členství.
 4. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena ze sdružení, a to dnem uvedeným v písemném oznámení Výkonnému výboru sdružení,
  2. v případě dlouhodobého nezájmu člena o činnost sdružení nebo opakovaně porušuje stanovy sdružení jeho vyloučením z tohoto sdružení, a to dnem, kdy o tomto vyloučení rozhodne Výkonný výbor sdružení, své rozhodnutí sdělí Výkonný výbor sdružení členovi písemně včetně data, ke kterému je jeho členství zrušeno,
  3. smrtí člena,
  4. u právnické osoby jejím zánikem,
  5. zánikem občanského sdružení.
 5. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané Výkonným výborem sdružení.

Čl. 6
Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má zejména právo:
  1. účastnit se a hlasovat na jednání valné hromady,
  2. předkládat návrhy a náměty pro činnost sdružení,
  3. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  4. být navržen ke kooptaci do Výkonného výboru sdružení.
 2. Člen sdružení má zejména povinnost:
  1. jednat v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími orgánů sdružení,
  2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  4. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 7
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
 1. valná hromada
 2. výkonný výbor sdružení
 3. předseda
 4. revizní komise

Čl. 8
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové tohoto sdružení.
 2. Valnou hromadu svolává Výkonný výbor sdružení nejméně jedenkrát za 2 roky a též vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Výkonného výboru sdružení, tato Valná hromada musí být svolána do dvou měsíců od data předání požadavku na svolání mimořádné Valné hromady Výkonnému výboru sdružení.
 3. Valná hromada:
  1. projednává jedenkrát ročně zprávu předsedy o činnosti občanského sdružení v uplynulém období,
  2. projednává výroční zprávu pověřeného člena Výkonného výboru sdružení o hospodaření sdružení,
  3. projednává a schvaluje plán budoucích aktivit a úkolů sdružení,
  4. schvaluje rozpočet sdružení,
  5. spolurozhoduje o změně stanov
  6. rozhoduje o zrušení sdružení.
 4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení.
 5. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné.
 6. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov [§ 6 odst. 3) písm. e)] vyžaduje pro přijetí souhlas alespoň poloviny všech členů sdružení a zároveň alespoň poloviny všech členů Výkonného výboru sdružení.
 7. Ustavující valnou hromadu svolá přípravný výbor po zaregistrování stanov.

Čl. 9
Výkonný výbor sdružení

 1. Výkonný výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení, který se za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Výkonný výbor sdružení řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady. Výkonný výbor sdružení svolává předseda, v jeho nepřítomnosti pověřená osoba, nejméně 4x ročně.
 2. Výkonný výbor sdružení má nejméně 5 členů.
 3. Výkonný výbor sdružení tvoří stabilně zakladatelé sdružení Iva Lenerová, Pavla Mikulášová a Pavla Kopecká a kooptovaní členové tohoto sdružení. Zakladatelé sdružení jsou povinni plnit své úkoly účastí ve výboru za účelem zajištění základní činnosti sdružení.
 4. Za člena Výkonný výbor sdružení může být kooptován jen člen sdružení, který s kooptací souhlasí.
 5. Výkonný výbor sdružení zejména:
  1. svolává Valnou hromadu,
  2. rozhoduje o přijetí nového člena,
  3. rozhoduje o kooptaci člena občanského sdružení do Výkonného výboru sdružení,
  4. rozhoduje o vyloučení člena sdružení,
  5. spolurozhoduje o změně stanov,
  6. koordinuje činnost sdružení,
  7. zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí Valné hromady.
 6. Výkonný výbor sdružení je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 7. Výkonný výbor sdružení rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov [§ 7 odst. 5) písm. g)] vyžaduje pro přijetí souhlas alespoň poloviny všech členů sdružení a zároveň alespoň poloviny všech členů Výkonný výbor sdružení. Rozhodnutí o kooptaci člena do výkonného výboru sdružení [§ 7 odst. 5) písm. d)] vyžaduje pro přijetí souhlas alespoň poloviny všech členů Výkonného výboru sdružení.
 8. K zajištění činnosti sdružení může Výkonný výbor sdružení zřídit kancelář sdružení.
 9. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Výkonný výbor sdružení.

Čl. 10
Předseda sdružení

 1. Statutárním orgánem sdružení je předseda. Tuto funkci vykonává zakladatel Iva Lenerová. V době jeho nepřítomnosti jej v plném rozsahu zastupuje místopředseda, který rovněž přebírá funkci předsedy v případě jeho odstoupení či úmrtí, a to do doby zvolení nového předsedy.. V této lhůtě je 1. místopředseda povinen svolat mimořádné zasedání výkonného výboru sdružení, který zvolí nového předsedu. Jménem sdružení je oprávněn jednat předseda, event. další osoby pověřené předsedou.
 2. Předseda (v případě zmocnění místopředseda výkonného výboru sdružení) zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení, pokud k tomu nezmocní jiného člena Výkonného výboru sdružení.
 3. Předseda naplňuje rozhodnutí Výkonného výboru sdružení a je odpovědný za plynulý chod sdružení.
 4. Předseda se rovněž podepisuje za sdružení a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj vlastnoruční podpis.
 5. Předseda připravuje podklady a vede jednání Výkonné rady sdružení, pokud k tomu nezmocní jiného člena Výkonného výboru sdružení.

Čl. 11
Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení.
 2. Revizní komise je volena pro období 2 let s možností opakovaného zvolení. Je volena valnou hromadou, které je také za svou činnost odpovědná.
 3. Činnost Revizní komise spočívá v revizi činnosti sdružení. Revizi hospodaření může nahradit odborný audit provedený registrovanou firmou.
 4. Revizní komise je tříčlenná. Revizní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí její jednání. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.
 5. Členství v Revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve Výkonném výboru sdružení nebo pracovněprávním vztahem ke sdružení.Členové Revizní komise mají právo se zúčastnit schůzí Výkonného výboru sdružení s hlasem poradním.
 6. Revizní komise zejména:
  1. prověřuje soulad činnosti vykonávaných v rámci sdružení s cíli a Stanovami,
  2. upozorňuje na nedostatky v hospodaření a činnosti sdružení a předkládá Výkonnému výboru sdružení doporučení pro přijetí příslušných opatření.
  3. předkládá Valné hromadě stanovisko ke zprávám Výkonného výboru sdružení.

Čl. 12
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  • dary a příspěvky fyzických a právnických osob, získanými granty a dotacemi
  • výnosy majetku
  • příjmy z činností při naplňování cílů sdružení (kurzovné, dobročinné bazary a tombola, vstupy na přednášky a semináře)
  • příspěvky členů (jsou-li vybírány)
  • výtěžek z akcí
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá Výkonný výbor sdružení, který předkládá Valné hromadě a Revizní komisi roční zprávu o hospodaření. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného výborem.

Čl. 13
Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Valné hromady
  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 14
Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace příslušným státním orgánem české republiky.
 2. Sdružení může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a žádostmi.
 4. Z rozhodnutí Valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství, náboženství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají listinu čestného člena sdružení.

V Klatovech dne 2. 1. 2012